Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a Předmět koupě

I.1 Prodávající, kterým je podnikající právnická osoba:

ABS fitness, s.r.o., sídlem: Palackého třída 3063/45, Královo Pole, 61200 Brno, IČO: 08043345, spisová značka: C 111596 vedená u Krajského soudu v Brně. Emailový kontakt: info@bodyactivestudio.cz. Web: www.bodyactivestudio.cz,

provozovna: Bodyaktive studio Fitness, umístěna v objektu OD Koruna, Palackého tř. 45, 1.patro, 612 00 Brno-Královo Pole, kontakt pevná linka: +420 549213054, (otevírací doba: po - pá 8,00 - 20,00 hod., sobota 9,00 - 12,00 hod., neděle 17,00 - 20,00 hod.) se dle § 2079 občanského zákoníku zavazuje poskytnout kupujícímu (nebo také zákazníkovi nebo klientovi), kterým jste Vy, předmět koupě a kupující se zavazuje ho převzít a zaplatit kupní cenu v českých korunách.

Otevírací doba: po - pá 8,00 - 20,00 hod.,  sobota 9,00 - 12,00 hod., neděle 17,00 - 20,00 hod. (V neděli je otevírací doba v kalendářním období od 1. května do 31. srpna pravidelně uprvavena na - zavřeno) Provozovatel sportovního zařízení "bodyactive studio Fitness", si vyhrazuje právo kdykoli jednostranně změnit či upravit provozní dobu v odůvodněných případech. To platí zejména jak z důvodu nezbytných oprav a údržby, které se neslučují se zachováním běžného a pro návštěvníky komfortního provozu, tak i za situace způsobené vyšší mocí (např. havárie vodovodního řádu, vytápění a podobné vnější vlivy)

I.2 Předmět koupě

 • Zákazník zaplacením kupní ceny získává službu tzv. péči o tělo - využívající metodu EMS – „Elektro Myo Stimulace“ svalů za pomoci originálního přístroje Miha-bodytec®, dále jen "EMS trénink"
 • Zákazník zaplacením kupní ceny získává službu - Permanentní vstupy FLEXI 10 vstupů nebo FLEXI 20 vstupů do fitness studia na sálové skupinové lekce, viz ROZVRH lekcí umístěný na stránkách studia, www.bodyactivestudio.cz/rozvrh, dále jen "permanentka".
 • Tato předplacená služba je cenově zvýhodněná pouze pro jednu osobu u které je tato služba evidována v uživatelském profilu systému Reservanto. Jedná se tedy o individuální zvýhodnění pro konkrétní osobu. Permanentka je nepřenosná a zvýhodněné vstupy nemohou čerpat jiné osoby.
 • Všechny permanentky mají omezenou platnost na 3 nebo 6 měsíců, počítanou vždy od data zakoupení. Platnost předplacených vstupů je uvedena u každé permanentky v profilu uživatele v Reservantu. Expiraci permanentky nelze prodloužit.
 • Permanentka FLEXI 10 vstupů umožňuje v případě potřeby klienta přerušení platnosti na dobu 1x 7 dní. Permanentka FLEXI 20 vstupů umožňuje přerušení na dobu 2x 7 dní (lze rozdělit). Není třeba uvádět důvod přerušení.
 • Přerušení permanentky prodlužuje její platnost o pozastavené dny.
 • Pro řádné přerušení permanentky je třeba, vždy zaslat email s počátečním datem, od kdy chce majitel permanentky přerušení začít. Ústní nebo telefonická forma žádosti není akceptována.
 • Jakmile dojde k přerušení permanentky na 1x 7 dní nebo 2x 7 dní (lze rozdělit) tak nelze průběh přerušení pozastavit. Přerušení je nevratné. Přerušení permanentky nelze provádět zpětně do minulosti.

II. Práva a povinnosti

II.1 Zakoupením této služby na základě objednávky, tedy vyplnění a potvrzení objednávkového formuláře na webu, včetně udělení souhlasu se zněním obchodních podmínek, se pro Vás tyto obchodní podmínky stávají závaznými. Objednávka upravuje výši kupní ceny, způsob a formu platby, které si zákazník zvolil.

II.2 Způsob doručení služby Klient využije službu osobně v předem zarezervovaném termínu - den a čas a v provozovně prodávajícího v podobě absolvování tréninku na přístroji Miha-bodytec®.

II.3 Informace o průběhu a formě samotného tréninku je volně a veřejně dostupná na webových stránkách prodávajícího. Rovněž je součástí zasílaných informací každému klientovi po úplném zaplacení kupní ceny v potvrzovacím emailu.

II.4 Na všechny platby vystaví prodávající kupujícímu doklad – fakturu nebo zjednodušený daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

II.5 Způsob úhrady kupní ceny Zákazník si na webovém portálu kupujícího zvolí ze třech možností platby:

 • On-line platební kartou (ihned)        
 • On-line bankovním převodem (ihned)                 
 • Bankovním převodem (1-2 dny)

II.6 Zákazník je povinen uhradit odměnu řádně a včas dle objednávky, v případě prodlení náleží kupujícímu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

III. Odstoupení od smlouvy a záruka vrácení peněz

III.1 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (tj. od doručení cvičebního balíčku Miha-bodytec potvrzovacím emailem).

III.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, email, text: „Odstupuji od nákupu této služby.“

III.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

III.4 Důsledky odstoupení od smlouvy Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

III.5   V případě, že nebudete se službou spokojeni a napíšete nám do 30 dní od zakoupení služby, vrátíme Vám peníze zpět. Záruka vrácení peněz v délce 30 dní platí pouze v případě, že zákazník ve lhůtě 30 dní od zakoupení konkrétní služby, tuto službu minimálně jedenkrát skutečně využil a skutečně absolvoval. 100% Garance spokojenosti ze strany prodávajícího se vztahuje na všechny cvičební programy, u kterých je bezvýhradně ze strany kupujícího dodržena minimální perioda cvičení, což znamená: 1 trénink během 7 dní. (1x týdně minimálně v časovém úseku 20 min. za odborného dohledu osobního trenéra.)

IV. Ochrana osobních údajů

IV.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při nákupu, používáme k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

IV.2 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

IV.3 Možnost odhlášení Chceme Vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

V. Závěrečná ustanovení V.1 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změna podmínek bude kupujícímu oznámena obvyklým způsobem, zpravidla emailem.

V.2 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2015

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce webu: ABS fitness, s.r.o. sídlem: Palackého třída 3063/45, Královo Pole, 61200 Brno IČO: 05639069, spisová značka: C97076 vedená u Krajského soudu v Brně číslo účtu: 2101618933/2010 u Fio banky , Email: info@bodyactivestudio.cz

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníků. Tento web používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na emailové adrese.