Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení a Předmět koupě

I.1 Prodávající:

 • ABS fitness, s.r.o., sídlem: Křenová 64/13, Brno-Trnitá, 60200 Brno, IČO: 08043345, spisová značka: C 111596 vedená u Krajského soudu v Brně. Email: info@bodyactivestudio.cz. Web: www.bodyactivestudio.cz, kontaktní telefon: +420 720318995, se dle § 2079 občanského zákoníku zavazuje poskytnout kupujícímu (nebo také zákazník), kterým jste Vy, předmět koupě a kupující se zavazuje ho převzít a zaplatit kupní cenu v českých korunách.
 • Provozní doba se řídí výhradně dle individuálních rezervací a objednávek zákazníků.
 • Ochrana autorských práv: Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.

Objednávka a Předmět koupě 

I.1. Objednávka a Předmět koupě 

 • Objednávka a nákup: Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jakož i se zpracováním osobních údajů.

I.2. Předmět koupě - služba EMS trénink

 • "EMS trénink START", dále jen EMS trénink, je jednorázovým vstupem. Zákazník uhrazením kupní ceny získává službu tzv. péči o tělo, využívající metodu EMS: Elektro Myo Stimulace svalů za pomoci originálního přístroje Miha-bodytec®, dále jen EMS trénink. Kupující, Zákazník, klient má možnost zakoupení jednotlivé nebo zvýhodněné možnosti EMS tréninků v balíčcích. První vstupní trénink, dále jen "EMS trénink START", je v délce maximálně do 60 minut. Skládá se z počáteční konzultace s trenérem o životním stylu klienta, jeho cílech, případných potenciálních zraněních a zdravotním stavu, v rámci tohoto času absolvuje standardní 20-ti minutový EMS trénink pod vedením profesionálního trenéra.
 • "12 týdenní EMS trénink" - 12 týdenní služba zvýhodněných vstupů EMS trénink, platnost 4 měsíce od nákupu.
 • "5 týdenní EMS trénink" - 5 týdenní služba zvýhodněných vstupů EMS tréninků, platnost 2 měsíce od nákupu.
 • "1 EMS trénink START" - Jednorázová služba EMS trénink za standardní cenu, platnost 1 měsíc od data nákupu.

II. Práva a povinnosti

II.1 Zakoupením této služby na základě objednávky, tedy vyplnění a potvrzení objednávkového formuláře na webu, včetně udělení souhlasu se zněním obchodních podmínek, se pro Vás tyto obchodní podmínky stávají závaznými. Objednávka upravuje výši kupní ceny, způsob a formu platby, které si zákazník zvolil.

II.2 Způsob doručení služby Klient využije službu osobně v předem zarezervovaném termínu - den a čas a v provozovně prodávajícího v podobě absolvování tréninku na originálním přístroji Miha-bodytec®.

II.3 Informace o průběhu a formě samotného tréninku je volně a veřejně dostupná na webových stránkách prodávajícího. Rovněž je součástí zasílaných informací každému klientovi po úplném zaplacení kupní ceny v potvrzovacím emailu.

II.4 Na všechny platby vystaví prodávající kupujícímu doklad – fakturu nebo zjednodušený daňový doklad. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

II.5 Způsob úhrady kupní ceny Zákazník si na webovém portálu kupujícího zvolí z nabízených možností platby:

 • On-line platební kartou GoPay (ihned)       
 • On-line bankovním převodem dle zvolené banky (ihned)                 
 • Bankovním převodem (1-2 dny)

II.6 Zákazník uhradí zvolenou finanční částku dle objednávky, v případě prodlení náleží kupujícímu smluvní pokuta ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

III. Odstoupení od smlouvy a záruka vrácení peněz

III.1 Pouze při zakoupení fitness služeb formou on-line, má zákazník právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, tj. od doručení zvolené a zakoupené služby, tzn. Měsíční FLEXI vstupy nebo některého z cvičebního balíčku EMS trénink. Zrušení je potřeba zaslat emailem, který zároveň potvrzuje uhrazení konkrétní ceny za konkrétní službu. Pokud ovšem v průběhu těchto 14 dnů započalo zákazníkem čerpání konkrétních vstupů a využívání konkrétních služeb z výše uvedených balíčků, tak možnost vrácení peněz zaniká.  

III.2 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Oznámení o odstoupení od smlouvy musí obsahovat: jméno, příjmení, adresu, email, text: „Odstupuji od nákupu této (konkrétní název) služby.“ 

III.3 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

III.4 Důsledky odstoupení od smlouvy Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

IV. Platby

 • Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další stránku dle zvoleného způsobu platby. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupjující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.
 • Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu nejvyšší úrovně odpovídající mezinárodnímu bezpečnostnímu standardu. (jedná se o nejvyšší úroveň bezpečnosti ve finančním sektoru)
 • Vyplněním a potvrzením prodejního formuláře se Kupující zavazuje hradit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené na objednávce (maximálně však 3000 Kč měsíčně nebo ekvivalent v eurech) a to po celou dobu trvání ročního závazku (12 měsíců) neomezených vstupů. Vyplněním prodejního formuláře Kupující dává souhlas, aby členský poplatek (v předem jasně uvedené výši) byl každých 30 dní (počínaje datem objednávky) automaticky vyúčtován k tíži platební karty Kupujícího, jíž byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání ročního závazku neomezených vstupů.  
 • Upozornění na opakovanou platbu: V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající nejpozději do dvou pracovních dnů od provedení první platby zašle Kupujícímu potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby po uplynutí období 12 měsíců zrušit.

V. Reklamace

Nedoručení produktu / služby po jejím uhrazení na tomto webu nebo v rezervačním systému RESERVANTO.
V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo doručeny emailem, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující neprodleně kontaktuje Prodávajícího na emailové adrese: podpora@bodyactivestudio.cz

VI. Ochrana osobních údajů

VI.1 Prodávající plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte při nákupu, používáme k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

VI.2 Na požádání Vám podle možnosti obratem a písemně oznámíme, zda a jaké osobní údaje máme o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

VI.3 Možnost odhlášení Chceme Vaše údaje použít k tornu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změna podmínek bude kupujícímu oznámena obvyklým způsobem, zpravidla emailem.

VII.2 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2018

VII. Závěrečná ustanovení

VII.1 Prodávající si vyhrazuje právo tyto podmínky měnit. Změna podmínek bude kupujícímu oznámena obvyklým způsobem, zpravidla emailem.

VII.2 Tyto obchodní podmínky platí od 1.1.2020

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ  a používání Cookies

Uživatel webu: ABS fitness, s.r.o., sídlem: Křenová 64/13, Brno-Trnitá, 60200 Brno, IČO: 08043345, spisová značka: C111596 vedená u Krajského soudu v Brně. Bankovní spojení a číslo účtu: 2101618933/2010 u Fio banky. Kontaktní email: podpora@bodyactivestudio.cz

Ochranu vašich soukromých údajů bereme vážně a všechny osobní údaje (emailové adresy i jiné) jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Děláme vše proto, abychom vámi svěřené údaje zabezpečili proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.
Na požádání jsme schopni odeslat informace o tom, jaké údaje o vás na našem webu zaznamenáváme. V případě navštívení našich stránek, zaznamenáváme standardním způsobem IP adresu, přidělenou vaším poskytovatelem, www stránku, z které nás navštívíte, jednotlivé navštívené stránky našeho webu a datum a délku vaší návštěvy. Další osobní údaje typu jména, emailu, kontaktů a dalších zaznamenáváme jen v případě, že nám je poskytnete dobrovolně v rámci registrace na našem webu, nákupu produktů, soutěží či vyplnění formulářů či anket.

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu.

Vaše osobní údaje využíváme k tomu, abychom vás informovali o nabídkách či službách, které poskytujeme, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie. Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemáte-li zájem o informace tohoto typu, můžete nás kontaktovat a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě emailové komunikace tak můžete učinit pomocí tlačítka „Odhlásit se“, které naleznete v patičce každého našeho emailu.

Pro usnadnění vaší orientace a pohybu na našich stránkách využíváme ukládání souborů cookies v prohlížeči návštěvníků. Tento web používá cookies k tomu, abychom mohli sledovat preference návštěvníků a podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na Vašem počítači.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím Facebook návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Používání cookies můžete deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči.

Není-li vám cokoliv jasné, či máte-li jakékoliv dotazy, neváhejte kontaktovat provozovatele webu na této uvedené emailové adrese: podpora@bodyactivestudio.cz